POLÍTICA DE PRIVACIDADE

CONFIDENCIALIDADE

Phottic comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos de forma confidencial e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía.

SEGURIDADE DOS DATOS

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Photo Memory S.L. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

Phottic garante a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial de ditos datos. Por iso, implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias que garantan a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario, en particular as estipuladas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e o seu Regulamento de Desenvolvemento RD 1720/2007.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Os datos persoais de contacto que nos facilite voluntariamente, serán tratados de xeito confidencial, baixo a protección e as especificacións contidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), recolléndose no ficheiro “USUARIOS e CLIENTES” debidamente inscritos na Axencia de Protección de Datos, do cal o Responsable é Photo Memory S.L., e cuxa finalidade é a xestión e control da relación que se poida establecer entre o usuario e Phottic, xestión de clientes, resposta a consultas e contactos xenéricos mediante o correo electrónico, o envío da nosa Newsletter con información, promocións e novidades da nosa actividade que sexan do seu interese ou ben a xestión de compras dos produtos postos a disposición a través da web.

Así mesmo, informámoslle que, o ceder os seus datos, vostede está prestando o seu consentimento expreso para o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico, segundo o estipulado na LSSICE.

Na páxina web poden aparecer diversos cuestionarios. Os campos sinalados cun asterisco (*) terán a consideración de obrigatorios e o seu non enchemento poderá supoñer non poder prestarlle o servizo solicitado.

O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Photo Memory S.L., no seguinte enderezo R/Xílgaro no1 SS - 15100 - Carballo (A Coruña), ou ben a través do seguinte correo electrónico info@phottic.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce e achegando, en ambos casos, copia do seu DNI.