Museo de Bergantiños Rúa Martín Herrera nº 8 15100 - Carballo. A Coruña. España

info@carballonamemoria.org

+34 981702077 / 98170410

About us

Estamos nun momento clave para a conservación do noso patrimonio fotográfico, e por tanto da nosa memoria. Ademais das limitacións propias do soporte papel, moitas das fotografías que a xente ten na súa casa non están conservadas nas mellores condicións.

Este proxecto pretende axudar á conservación e á posta en valor do patrimonio fotográfico a través de 3 claves:

• Fomentando a dixitalización das fotografías antigas de Carballo.
• Engadindo valor a esas imaxes mediante o uso de tecnoloxía de xeolocalización.
• Creando unha comunidade interxeracional que aproveite conxuntamente o coñecemento das persoas maiores coas destrezas dixitais dos mozos.

A base de Carballo na Memoria é unha aplicación desenvolvida para xeoreferenciar fotografía antiga sobre Street View de Google, pero o verdadeiro valor do proxecto está no uso que se fará dela por parte da comunidade que comentará e valorará as imaxes.

Para isto estase realizando un importante traballo offline, de difusión entre a poboación local, accións de alfabetización dixital da 3ª idade (que son os que teñen o coñecemento das imaxes), accións nos centros de secundaria co obxectivo de conseguir “Brigadas Dixitais” para que axuden ao colectivo anterior a trasladar o seu coñecemento a un entorno dixital que eles coñecen.

Ademais das accións directas de dinamización social tamén existe un punto de recollida e dixitalización de imaxes para todos aqueles que non poidan, non queiran ou non saiban dixitalizar as mesmas.

Nos encontramos en un momento clave para la conservación de nuestro patrimonio fotográfico, y por lo tanto de nuestra memoria. Además de las limitaciones propias del soporte papel, muchas de las fotografías que tiene la gente en su casa no están conservadas en las mejores condiciones.

SOBRE NOSOTROS

Este proyecto pretende ayudar a la conservación y a la puesta en valor del patrimonio fotográfico a través de 3 claves:

• Fomentando la digitalización de las fotografías antiguas de Carballo.
• Añadiendo valor a esas imágenes mediante el uso de tecnologías de geolocalización.
• Creando una comunidad intergeneracional que aproveche conjuntamente el conocimiento de las personas mayores con las destrezas digitales de los jóvenes.

La base de Carballo en la Memoria es una aplicación desarrollada para georreferenciar una fotografía antigua sobre Street View de Google, pero el verdadero valor del proyecto está en el uso que se hará de ella por parte de la comunidad que comentará y valorará las imágenes.

Para ello se está realizando un importante trabajo offline, de difusión entre la población local, acciones de alfabetización digital da la 3ª edad (que son los que tienen el conocimiento de las imágenes), acciones en los centros de secundaria con el objetivo de conseguir “Brigadas Digitales” para que ayuden al colectivo anterior a trasladar su conocimiento a un entorno digital que ellos conocen.

Además de las acciones directas de dinamización social también existe un punto de recogida y digitalización de imágenes para todos aquellos que no puedan, no quieran o no sepan digitalizar las mismas.